Brahman Carcase

Continuing research clearly indicates that the commercially acceptable on the hoof advantages of Brahman and Brahman cross cattle are carried through to the carcass.

A Commercial Livestock and Meat Authority of Queensland study of Japanese grass-fed chilled beef encompassing bullocks and females of British breeds and Brahmans clearly showed that Brahmans yielded more than the British breeds for both steers and females. In the initial study it was a yield difference of 1.5 to 2 percent and in subsequent studies it rose to 3 to 4 percent.

Another commercial scientific study undertaken by the University of Queensland confirmed there was an important breed effect on overall yield. Other studies have found a yield advantage in favour of the Brahman and Brahman cross in cattle suitable for the local trade.

Research by Dr Ray Johnson of the University of Queensland Vet School indicates that the amount and distribution of fat are the most important factors in determining carcass yield. An explanation for the Brahmans superior performance lies in the intra muscular fat deposits in relation to the sub- cutaneous fat thickness.

A Brahman with the same sub-cutaneous fat thickness as a British breed has significantly less intra muscular fat. At the meat works there is less trim from a Brahman which boosts the level of saleable beef.

Whereas additional fat deposits fell to the knife on British breeds’ fat distribution benefiting the Brahman cattle.

This difference in fat distribution gives the Brahman and Brahman cross cattle an important commercial advantage in the heavyweight export market and a smaller, but significant yield advantage in the lighter local trade markets.


Brahman Karkas


Volgehoue navorsing toon duidelik dat die kommersieël aanvaarbare voordele van lewende Brahman en Brahmankruisings ook in die karkas waarneembaar is.

‘n Studie onderneem deur ʼn Kommersiële Vee- en Vleisinstansie in Queensland op Japanese koelkamerbeesvleis afkomstig van grasgevoerde tollies en vroulike diere van Britse rasse en Brahmane, het onteenseglik getoon dat Brahmane, ʼn groter opbrengs as die Britse rasse gelewer het wat beide geslagte betref. In die aanvanklike studie was daar ʼn opbrengsverskil van 1.5 tot 2 persent en in daaropvolgende studies het dit gestyg na 3 tot 4 persent.

Nog ʼn kommersieël wetenskaplike studie deur die Universiteit van Queensland het bevestig dat ras ʼn beduidende effek op algehele opbrengs gehad het. Ander studies het ʼn opbrengsvoordeel bevind by Brahmane en Brahmankruisings onder beeste geskik vir die plaaslike handel.

Navorsing deur dr Ray Johnson van die  Universiteit van die Queensland Veterinêre Skool toon aan dat die hoeveelheid en verspreiding van vet die belangrikste faktore in die bepaling van karkasopbrengs is.  ʼn Verduideliking vir die meerderwaardige prestasie van die Brahman kan gevind word in die binnespierse vetneerslae in verhouding tot die onderhuidse vet dikte.

‘n Brahman met dieselfde onderhuidse verdikte as ʼn Britse ras het betekenisvol minder binnespierse vet.  Tydens verwerking word minder vet van ʼn Brahman weggesny, wat natuurlik die vlak van sy verkoopbare vleis betekenisvol opstoot.  Die Britse rasse, daarenteen, loop drasties deur onder die snoeilem.

Hierdie verskil in vetverspreiding verskaf ʼn belangrike kommersiële voordeel aan die Brahman en Brahmankruisings in die swaargewiguitvoermark, en ʼn kleiner, maar betekenisvolle opbrengsvoordeel in die ligter plaaslike handelsmarkte.